Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waarin de drie scholen van VGSK samen vertegenwoordigd zijn. Elke school vaardigt 1 ouder en 1 leerkacht af.
  
Belangrijke beleidsbeslissingen die de drie scholen gezamenlijk aangaan, kunnen op deze manier beter overlegd worden. Het overleg met één raad gaat effectiever dan met drie afzonderlijke raden. Ook de GMR heeft op bepaalde beleidsterreinen instemmingsrecht en op andere terreinen adviesrecht. Bij het overleg is de algemeen directeur als vertegenwoordiger van het bestuur altijd deels aanwezig.

De Prins Bernhardschool is in de GMR vertegenwoordigd door:
 
Namens de ouders:
• Dhr. A. Lubbersen
 
Namens het personeel:
• Juf Inge