Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geregeld orgaan waarin ouders en leerkrachten samen de zaken die op school spelen, bespreken. Het doel is om ouders en teamleden medezeggenschap te geven op school. In de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs is geregeld op welke manier de MR het bestuur en de directie van de school van advies kan dienen of instemming kan verlenen aan beslissingen. Het staat de MR vrij om alle zaken, die voor school van belang zijn, te bespreken. Onderwerpen die onder andere de revue passeren zijn:  de overblijfregeling, het aannemen van nieuw personeel, het ARBO-beleid, de vakantieplanning, het schoolplan en de schoolgids.

De MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders (2 leden) en leerkrachten (ook 2 leden). Een goed functionerende MR is van groot belang voor beleidszaken op school en zal een kritische raad zijn met de bedoeling om de school nog beter te laten functioneren. De MR vergadert 4 keer per jaar. 
Ouders en leerkrachten kunnen onderwerpen aandragen die men besproken wil hebben in de MR.  De activiteiten van de MR worden gepubliceerd in een jaarverslag dat u hier kunt lezen.
De MR is te bereiken via het email-adres: mr@pbsgarderen.nl

Namens de ouders hebben in de MR zitting:
• Mw. F. van Dijk
• Mw. A. Oud

Namens het personeel:
• Juf Magdiël
• Juf Safera (voorzitter)