Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een georganiseerd orgaan waarin ouders en scholen samen de zaken die op school spelen, besproken worden. Het doel is om ouders en teamleden medezeggenschap te geven op school. In de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs is geregeld op welke manier de MR het bestuur en de directie van de school van advies kan dienen of instemming kan uitvoeren aan beslissingen. Het staat de MR vrij om alle zaken, die voor school van belang zijn, te bespreken. Onderwerpen die onder andere de revue passeren, zijn: de overblijfregeling, het aannemen van nieuw personeelsbeleid, de vakantieplanning, het schoolplan en de schoolgids.

De MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders (2 leden) en leraren (ook 2 leden). Een goed functionerende beleidsMR is van groot belang voor de school en zal een kritische raad zijn met de bedoeling om de school nog beter te laten functioneren. De MR vergadert 4 keer per jaar. 
Ouders kunnen onderwerpen aandragen die men besproken wil hebben in de MR. De activiteiten van de MR worden gepubliceerd in een jaarverslag dat u hier kunt lezen.
De MR is te bereiken via het e-mailadres: mr@pbsgarderen.nl

Namen de ouders hebben in de MR zitting:
• Dhr. A. Lubbersen
• Mw. A. Oud

Namen het personeel:
• Juf Magdiël (voorzitter)
• Meester Michiel