Onze kernwaarden zijn:

* voorbeeld * geborgenheid * ontwikkeling * verbondenheid

 
Voorbeeld
Als Christelijke school willen we voor de leerlingen een voorbeeld zijn, zoals Jezus ook een voorbeeld voor ons is. Hij was niet alleen een voorbeeld: Hij heeft zelfs Zijn leven gegeven om het tussen God en de mensen weer goed te maken. Wie Hem volgt zal in zijn/haar leven iets laten zien van Wie onze Heere Jezus Christus is. Een voorbeeld in liefde, geduld en trouw.
 
In ons dagelijkse handelen wordt deze kernwaarde als volgt zichtbaar:
o        Bij de schoolvakken zijn geduld en goede uitleg belangrijk.
o        In het leidinggeven zijn we duidelijk.
o        In contacten met ouders proberen we ons in te leven, en zijn we verdraagzaam en beleefd.
o        We gaan respectvol om met verschillen en verscheidenheid.
o        We begeleiden onze leerlingen met liefde en geduld.
o        We houden elkaar aan gemaakte afspraken: in de klas, in het team en in contacten met ouders.
o        Als school investeren we in een goede relatie met kerken en met de buurt.
 
Geborgenheid
 
Als school willen we uitdragen dat we geborgen zijn in Gods hand. Daarmee gaat deze kernwaarde verder dan “veiligheid”. Ook veiligheid is belangrijk, maar in de kernwaarde “geborgenheid” klinkt ook liefde door. Het gaat niet alleen om een veilig sociaal klimaat, maar om een school waar kinderen zich gezien en gekend weten.
 
In ons dagelijkse handelen wordt deze kernwaarde als volgt zichtbaar:
o        We willen een veilige school zijn waar aandacht is voor alle leerlingen en voor hun ouders.
o        We willen dat ouders en leerlingen zich gezien en gehoord worden.
o        Als team voelen we ons veilig bij elkaar, willen we leren van elkaar en geven we elkaar goede feedback.
o        In de groepen werken we op drie niveaus. Hiermee komen we tegemoet aan de ontwikkeling van de leerlingen.
o        Leerlingen voelen zich hierdoor begrepen en hebben daardoor ruimte om te groeien presteren en functioneren goed op hun eigen niveau.

Ontwikkeling
 
Voor onze school is “ontwikkeling” een kernbegrip. De hele dag zijn we bezig met leerlingen en hun ontwikkeling. Daarbij moet ook onze professionele ontwikkeling, als leerkracht en als team, doorgaan. Vanuit christelijk perspectief betekent dit het ontwikkelen van onze gaven/talenten.
 
In ons dagelijkse handelen wordt deze kernwaarde als volgt zichtbaar:
o        We willen groeien in professionalisering en richten ons daarbij op de behoeften van het individuele kind.
o        We hebben oog voor de talenten die ieder kind heeft, zowel cognitief als creatief, en we stimuleren de ontwikkeling ervan.
o        Als team doen we aan ontwikkeling door actief van elkaar te leren in verschillende manieren van leiding- en lesgeven.
o        Collegiale consultatie draagt voor ons bij aan een inspirerend klimaat waarin we, individueel en als team, onszelf kunnen ontwikkelen.
o        We stimuleren de ontwikkeling van de contacten met zorgexternen, om duidelijk te weten welke mogelijkheden er zijn om het individuele kind tot zijn recht te laten komen.
 
Verbondenheid
 
“Verbondenheid” heeft te maken met communicatie: hoe willen we in en buiten de school communiceren? We zoeken in onze communicatie de verbinding, juist door open te zijn. Alleen zo krijgt verbondenheid, bij iedereen die betrokken is bij school goed gestalte. Verbondenheid is voor ons een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van onze school.
 
In ons dagelijkse handelen wordt deze kernwaarde als volgt zichtbaar:
o        Als team hebben we oog voor elkaars welzijn. We hebben oog voor elkaars kwaliteiten en gebruiken die ook.
o        We geven elkaar positieve feedback.
o        We hebben, zowel binnen het team als in de klas aandacht voor verschillen/verscheidenheid en voor onderlinge acceptatie.
o        Leiding geven aan het team betekent door duidelijke communicatie opbouwend-kritisch zijn, een                                        goed werkklimaat bewaken, de professionaliteit van het team stimuleren.
o        In contacten met ouders streven we naar laagdrempelig contact.
o        We zorgen voor een goede informatievoorziening voor ouders, om hen inzicht te geven in de leerstof, de resultaten            en het sociaal-emotioneel welbevinden van hun kind.
o        We geven leerlingen inzicht in hun eigen leerproces.
o        In de begeleiding (leerkracht, IB-er, RT-er) zorgen we voor korte lijnen, zodat de communicatie goed verloopt. We              bespreken begeleidingsplannen met alle verantwoordelijken.
o        We zoeken naar verbindingen tussen kerk en school, en daarbij treden we als school proactief op.